Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správce osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osob takové údaje (dále jen „ GDPR “) jsou Veronika Dusíková, IČ: 10748164 Se sídlem K orunní 2569/108, Praha 10, Česko (dále jen „Administrator < span> ").
 2. Kontaktní údaje správce jsou www.zolamadein.com nebo e-mail support@zolamadein.com.
 3. Osobní údaje znamenají jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor sítě nebo jeden nebo více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, mentálních , ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.
 4. Správce nestanovil inspektora ochrany údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě splnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií: „Soubory cookie“ jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. „Soubory protokolu“ sledují akce, které se na webu vyskytují, a shromažďují data včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících / ukončovacích stránek a razítek data a času. „Web beacons“, „tagy“ a „pixely“ jsou elektronické soubory používané k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte web.

III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních zpráv a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v souvislosti s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno žádné zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné provedení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu nebo ji provést správcem,
 • zasílání obchodních sdělení a jiné marketingové aktivity.

3. Správce ve smyslu článku 22 GDPR neprovádí automatické individuální rozhodnutí.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce ukládá osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem tak uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, kdy je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, a to po dobu maximálně 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodávkách zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,
 • poskytování služeb provozu e-shopu (Shopify) a dalších služeb souvisejících s provozem e-shopu,
 • poskytování marketingových a účetních služeb.
 1. Správce zamýšlí předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup k jejich osobním údajům podle článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo omezení zpracování podle článku 18 GDPR.
 • právo na vymazání osobních údajů podle článku 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedeného v článku III těchto podmínek.
 1. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v papírové podobě, zejména pomocí hesel a antivirových programů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je plně přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze těchto podmínek bude zveřejněna na jejich webových stránkách a zároveň vám bude zaslána nová verze těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli správci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 25. května 2018.