Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou osoba (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zolamadein.com (dále jen „webová stránka“), prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Uzavření kupní smlouvy
Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny pro jednotlivé zboží v katalogu online obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na dodání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti, pokud jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

Objednané zboží (objednané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

Způsob o zaplacení kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží a údaje o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky zadal, a to i s ohledem na schopnost kupujícího zjistit a opravit chyby při zadávání údajů do objednávky. kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky je považováno za úkon kupujícího, který jednoznačně identifikuje objednané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob platby kupní ceny, a je závazným návrhem kupní smlouvy pro smluvní strany. podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webových stránkách a potvrzení kupujícího, že si tyto obchodní podmínky přečetl.

Okamžitě po obdržení objednávky prodávající potvrdí toto přijetí kupujícímu e-mailem, na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky (množství zboží, kupní cena, odhadované náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptace), která je prodávajícím zaslána kupujícímu e-mailem, na emailovou adresu kupujícího.

V případě zjevné technické chyby prodávajícího při uvádění ceny zboží v internetovém obchodě nebo při objednávání není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně nesprávnou cenu, i když bylo kupujícímu zasláno automatické potvrzení přijetí za těchto podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu upravenou nabídku na jeho e-mailovou adresu. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a v takovém případě je kupní smlouva uzavřena potvrzením přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.


V případě, že prodejce nebude moci splnit některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a požádá kupujícího o stanovisko.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a v takovém případě je kupní smlouva uzavřena pouze přijetím kupujícího e-mailem.

Všechny objednávky přijaté prodejcem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud nedostane oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může objednávku zrušit telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodejce uvedený v těchto podmínkách.
 

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě má kupující přístup ke svému zákaznickému účtu. Kupující si může objednat zboží ze svého zákaznického účtu. Kupující může také objednávat zboží bez registrace.

Při registraci na účtu zákazníka a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen v případě jakékoli změny aktualizovat údaje uvedené v uživatelském účtu. Údaje poskytnuté kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k účtu zákazníka je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho zákaznickému účtu. Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli zneužití zákaznického účtu třetími stranami.

Kupující není oprávněn umožnit použití zákaznického účtu třetím stranám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující již svůj uživatelský účet nepoužívá, nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nezbytná údržba hardwaru a softwaru třetích stran.


Dodání zboží
Prodávající zašle kupujícímu zboží kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží není uveden jiný čas doručení. kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. kupujícímu se doporučuje zboží zkontrolovat, co nejdříve po převzetí.

Faktura za zboží, kterou prodávající zašle kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Pokud to kupující požaduje, prodávající písemně mu potvrdí rozsah a dobu trvání svých povinností vyplývajících z vadného plnění a způsob, jakým může kupující uplatnit práva z nich vyplývající.

Zboží může být doručováno prostřednictvím České pošty, PPL, GLS, kurýrních služeb Zasilkovna.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, bez ohledu na způsob příjmu zboží nebo platby. toto období má kupujícího v přiměřené míře seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoli před dodáním zboží. odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu elektronicky na adresu uvedenou v kontaktech do 14 dnů. kupující nemusí uvádět důvod pro odstoupení od smlouvy. pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu nebo číslo smlouvy / prodejního dokladu, bankovní údaje a zvolený způsob vrácení zboží. prodávající je povinen vrátit kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží a uhrazeným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým obdržel platbu od kupujícího. nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen zaslat nebo předat zakoupené zboží prodávajícímu. zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (nikoli na dobírku) kompletní, nejlépe v originálním obalu, nesmí vykazovat známky opotřebení nebo poškození. náklady na vrácení zboží nese kupující. je-li vrácené zboží porušeno kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu za snížení hodnoty zboží a započítat jej proti vrácené částce.

Práva a povinnosti z vadného plnění

Pokud má přijaté zboží vady (např. nemá dohodnuté nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo dohodnutému účelu, není úplné, neodpovídá jeho množství, míře nebo kvalitě, neodpovídá jiným právním předpisům, smluvním nebo dokonce předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající. kupující může uplatnit u prodávajícího, nejpozději do dvou let od převzetí zboží, na jeho žádost právo na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; pokud to není nepřiměřené povaze vady (zejména pokud vadu nelze bez zbytečného odkladu odstranit), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vady. není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující po odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. do šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již v době převzetí zboží. prodávající není povinen vyhovět reklamaci kupujícího, pokud prokáže, že kupující o vadě zboží věděl před převzetím nebo ji sám způsobil. u použitého zboží prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře předchozího použití nebo opotřebení. zákonná práva z vad prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží ve lhůtě 24 měsíců od záruční doby. v této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a dle své volby reklamovat vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná): odstranění vady dodáním nové věci bez vad bezplatná oprava vady přiměřená sleva z kupní ceny vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smluvního materiálu je porušení smlouvy, o kterém porušená strana již v době uzavření smlouvy věděla nebo měla vědět, že druhá strana by neuzavřela smlouvu, pokud by takové porušení předvídala. v případě vady, která znamená drobné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda je vada odstranitelná nebo neodstranitelná), je kupující oprávněn vadu odstranit nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. pokud se po opravě opakovaně vyskytla odstranitelná vada (třetí reklamace u stejné vady nebo čtvrtá u různých vad) nebo má zboží větší počet vad (minimálně tři vady současně), může kupující uplatnit slevu na kupní cenu, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. prodejce neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením nebo nedodržením pokynů k použití.

 

Řešení stížností

Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady. kupující uplatní reklamaci zboží elektronicky a měl by uvést své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o nákupu). lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu. zboží by mělo být během přepravy zabaleno do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a úplné.

Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, nebo že pro rozhodnutí je vyžadováno odborné posouzení. informace o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě. Reklamace, včetně odstranění vad, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. po uplynutí této doby má kupující stejná práva, jako kdyby šlo o podstatné porušení smlouvy.

Pokud prodávající odmítne vadu odstranit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. při výměně zboží platí odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o nákup nového zboží.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o vyřízení reklamace podle jeho žádosti e-mailem.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím jsou řešeny obecnými soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Soubory cookie
Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou krátké textové soubory vytvořené webovým serverem a uložené v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč odešle uložený soubor cookie zpět a server načte všechny informace, které u vás dříve uložil.

Důvod použití?
Tyto soubory a informace používáme výhradně zlepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme a poskytujeme.

Ochrana osobních údajů
Princip cookies vám umožňuje rozlišovat jednotlivé uživatele a ukládat o nich konkrétní data. Díky cookie příslušný server ví, jaké jazykové nastavení jste si zvolili během své poslední návštěvy nebo jaké by mělo být vaše přihlašovací jméno předvyplněno ve formuláři (pamatuje si to z vaší poslední návštěvy). Cookies proto usnadňují personalizaci. Můžete vypnout ukládání cookies ve vašem prohlížeči nebo je po relaci smazat, ale přijdete o výše uvedené výhody.

Vstupem na web kupující souhlasí s ukládáním cookies na svém počítači .

Závěrečná ustanovení

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, patří prodejci. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodejce.

 
Prodávající neodpovídá za chyby způsobené zásahy třetích osob do online obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho účelem. Při používání internetového obchodu nesmí kupující používat postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho fungování, a nesmí provádět žádnou činnost, která by mu nebo třetím stranám umožňovala zasahovat nebo používat software nebo jiné součásti, které tvoří online obchod a používat internetový obchod nebo jeho části nebo software takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo účelem.
 
Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.Tyto podmínky platí, jak je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den potvrzení objednávky, pokud se účastníci písemně nedohodnou jinak. Pokud odešle objednávku po dni, kdy došlo ke změně smluvních podmínek, smluvní podmínky jsou již platné v aktuální verzi.
Prodejce je oprávněn změnit tyto podmínky podle svého uvážení s výhradou, že změna podmínek bude vždy zveřejněna na webových stránkách, resp. Podmínky budou vždy uvedeny v aktuální verzi na stránce.

Kontaktní údaje

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:

Veronika Dusíková
sídlo společnosti: Korunní 2569/108, Praha 10, Česká republika
IČO: 10748164
E-mailová adresa: support@zolamadein.com
fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 7